Get In Touch

Phone:0257-2257400

Postal Address:
The Doctor,
Health Center,
P. O. Box No. 80,
Umavi Nagar, Kavayitri Bahinabai Chaudhari
North Maharashtra University, Jalgaon.