Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
ग्रंथावली
Minimize

ग्रंथ व इतर सामुग्री  

साहित्य

एकूण संख्या 

ग्रंथ

६१६९१

शोध प्रबंध आणि लघुप्रबंध

३७११

नियतकालिकांचे बांधणी खंड

५९९५

सीडी / डिव्हीडी

१५०

हस्त लिखीते

१५

शोधनियतकालिके 

नियतकालिके एकूण संख्या
शास्त्रीय नियतकालिके १४२
देणगीदाखल येणारी नियतकालिके

१०

 

  ई- नियतकालिके

युजीसी - इन्फोनेट

     ५०००+             

वेब ऑफ सायन्स

१२००० नियतकालिके

एएसएमई

२५

एएससीई          

३३

आय ई ई ई           

२८९

सेज प्रकाशन   

११

निसकेअर    

२०

आय ए एस   

१०

Copyright 2012 by KBCNMU, Jalgaon