Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव
Maharashtra, India
'A' Grade NAAC Re-Accredited (3rd Cycle)
अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत
Select Language
माजी कुलगुरू
Minimize

अ. क्र.

नाव

कार्यकाल 

प्रा.डॉ.एन.के.ठाकरे.

१९९० - १९९६

प्रा. डॉ. एस.एफ.पाटील.

ऑगस्ट. १९९६ - ऑगस्ट. २००१

प्रा.डॉ.आर.एस.माळी.

ऑगस्ट. २००१ - ऑगस्ट. २००६

प्रा. शिवाजीराव ए. पाटील.

१४ ऑगस्ट ०६ - २१ ऑगस्ट. ०६
(प्रभारी कुलगुरू)

प्राचार्य डॉ.के.बी.पाटील.

२२ ऑगस्ट. २००६ ते २१ ऑगस्ट. २०११

डॉ. व्ही.एम.पांढरीपांडे.
२२ ऑगस्ट. २०११ ते ०७ सप्टेंबर. २०११
(प्रभारी कुलगुरू)
 ७ प्रा. सुधीर ऊ मेश्राम  ०८ सप्टेम्बर २०१६ ते ०७ सप्टेम्बर २०१६
प्रा. पी. पी. पाटील २६ ऑक्टोबर २०१६ - ०७ मार्च २०२१
प्रा. ई. वायुनंदन ०८ मार्च २०२१ (प्रभारी कुलगुरू)
Copyright 2012 by KBCNMU, Jalgaon